Trận đánh tại chi khu Thiện giáo -Trần Kim Bằng

Câu truyện về trận đánh tại chi khu Thiện Giáo lần nữa được mang lên you tube. Ông “Anh Ba” và Trần Kim Bằng (người ghi chép lại) cám ơn chú Tám đã thực hiện và phổ biến audio bài đọc này.

About Trần Kim Bằng

Life is beatiful.
This entry was posted in Activities, Article, Audio, Bài đọc hay, Hồi Ký, Lịch sử, Phỏng Vấn and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.